Untitled document
szkolenia, coaching, projekty HR - Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu - coaching, psychologia biznesu, szkolenia, ocena pracy
Forum dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii BiznesuCzat dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu

Untitled document

Trening interpersonalny

Untitled document

Szaleństwem jest chcieć być mądrym samotnie
/La Rochefoucalt/

Do szerokiego wachlarza ofert firm szkoleniowych coraz częściej włącza się twór, o enigmatycznej dla wielu nazwie, brzmiącej „trening interpersonalny". Faktycznie, na tle propozycji kursów i warsztatów o nazewnictwie zawierającymi ściśle merytoryczne elementy, jak na przykład: szkolenie z zakresu negocjacji, sprzedaży czy przywództwa, zagadnienie to prezentuje się tajemniczo. Spróbujmy więc przyjrzeć się znaczeniu tego pojęcia oraz zastanówmy się, dlaczego Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zdecydowało się zawrzeć je w gronie swoich usług.

Trening interpersonalny to specyficzny sposób uczenia się i rozwijania określonych umiejętności, polegający na wykorzystywaniu doświadczeń uzyskiwanych w czasie spotkań małej (8 - 15 osobowej) grupy osób. Od strony praktycznej polega on na tym, że na okres kilku dni mała grupa ludzi wraz ze specjalistami - trenerami, odizolowuje się niemal zupełnie od świata zewnętrznego. W tym czasie wszyscy zajmują się intensywnie zarówno sprawami dziejącymi się w grupie, jak i indywidualnymi, niezbyt głębokimi problemami uczestników. Obowiązuje tajemnica dotycząca wszystkiego, co się wówczas dzieje i co się mówi.

Z uczestnictwa w treningu wynika szereg korzyści. Ujmując je w ogólny sposób można wskazać następujące. Zostaje dana możliwość dogłębnego zajęcia się sobą, powiększenia wiedzy o sobie samym: swoich cechach, typowych zachowaniach, sposobach znajdowania sobie pozycji w grupie, możliwościach ekspresji i komunikowania się z ludźmi. Poza wnioskami nabytymi na skutek obserwacji własnej osoby zostaje stworzona szansa uzyskania od reszty grupy dużej porcji szczerej i pełnej informacji o tym, jak się jest widzianym przez innych. Jeśli ktoś zdecyduje się na eksperymentowanie nad zmianami typowych dla siebie reakcji, kontaktowaniem się z innymi, wyrażaniem uczuć w niezbyt typowy dla siebie sposób, będzie miał taką możliwość. Intensywne przeżycia grupowe pozwalają lepiej zrozumieć innych ludzi - każdego z osobna i wszystkich razem umieszczonych w określonej strukturze.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że trening interpersonalny to swoista „szkoła życia" - życia codziennego, powszechnego, między ludźmi, które stosunkowo rzadko przystaje do „profesjonalnej biznesowej rzeczywistości", czyli płaszczyzny związanej z większą częścią oferty Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu. To jednak tylko pozorne wrażenie. Przy użyciu edukacyjnych metafor, trening interpersonalny może być rozumiany jako forma krótkotrwałej, intensywnej korepetycji, zakończonej przesłaniem: „a teraz wykorzystaj umiejętności i wiedzę, którą zdobyłeś i daj sobie radę sam!". Można więc powiedzieć, że jako forma korepetycji ze sztuki życia jest on swoistym drogowskazem i każdy uczestnik korzysta z niego na swój indywidualny, niepowtarzalny sposób. A ponieważ na wszystkich szczeblach biznesowej kariery (oraz w innych aspektach życia), zawsze znajdą się takie aspekty naszych obowiązków, które włączałyby nas w kontekst międzyludzki, więc prawdopodobieństwo znalezienia się w sytuacji skłaniającej do uwidocznienia sprawności interpersonalnej jest znaczne.

Z powyższych rozważań wynika wyraźnie jedna z funkcji treningu interpersonalnego - funkcja społeczno-grupowa. Polega ona na rozwoju kompetencji międzyludzkich. Uwidacznia się to w nabyciu umiejętności koncentrowania się na partnerze, uważnego słuchania, jasnego wypowiadanie własnych opinii, właściwego przekazywania uwag krytycznych i uczuć niezadowolenia. Ponieważ poprawne funkcjonowanie w grupie wymaga rozumienia zjawisk w niej występujących, wyodrębniania osób oraz procesów zarówno konstruktywnych, jak i destruktywnych, poprawnego wyjaśniania takich faktów, jak popularność, przywództwo, odrzucenie, bojkot, dlatego te zagadnienia znajdują odzwierciedlenie w trakcie treningu interpersonalnego. Ponad to wywołuje on korzystne przekształcenia w zakresie wrażliwości społecznej. W trakcie niego występują częste informacje zwrotne, co zwiększa zdolność do oceny i przewidywania tego, jak jednostka jest percypowana i „odbierana" przez innych. Podnosi się również umiejętność przewidywania zachowań i uczuć innych osób w wyniku określonego zachowania. Zmienia w pewnym stopniu sposób postrzegania innych - powodując lepsze ich rozumienie, korzystniejszy obraz ich cech oraz poczynań. Co więcej u uczestników treningu stwierdza się wzrost empatii, czyli zdolności do wczuwania się w przeżycia innych. Ewoluują także postawy społeczne - od autorytarnego kontrolowania innych w kierunku postaw otwartych, demokratycznych, partnerskich. Słowem udany i wykorzystany przez uczestnika trening interpersonalny, ewidentnie podnosi umiejętność współdziałania z lub wśród innych ludzi.

Nie mniej ważna od powyższej jest jego funkcja samorealizacyjna. Okazuje się bowiem, że grupa jest czynnikiem ułatwiającym rozwój indywidualny. Jej obecność ułatwia uruchomienie procesów i zmian wewnętrznych sprzyjających lepszemu rozumieniu siebie, zwiększających otwartość na nowe informacje i przeżycia. Dzięki temu uczestnicy zdobywają większą umiejętność świadomego doświadczania własnych myśli, uczuć, pragnień, analizy swych negatywnych i pozytywnych przeżyć (np. wrogości, konfliktów) bez uciekania się do ich represjonowania. Poza tym przejawiają oni zwiększone pragnienie samopoznania i odkrywania siebie. Podnosi się wyraźnie ich świadomość własnego stanu psychicznego, integrują swoje uczucia z zachowaniem, wykazując tendencję do zachowań autentycznych oraz do większej samokontroli doznań emocjonalnych. Opis przez uczestników zmian, którym podlegli w trakcie treningu interpersonalnego, odbywa się najczęściej za pomocą kategorii intrapersonalnych, typu naturalność, plastyczność, spontaniczność.

Poprzez zwiększenie samoświadomości, samowiedzy, jak również samooceny oraz dzięki równoczesnemu nabyciu bogatszych umiejętności międzyludzkich, uczestnicy treningów realizują trzecią z jego funkcji - kierunkowo - aksjologiczną. Polega ona na wzięciu odpowiedzialności za własny rozwój, z czym związane jest uformowanie standardu sprawiedliwości wewnętrznej, który opiera się na trafnej ocenie własnych cech i ogólnej ocenie własnej wartości w porównaniu z innymi ludźmi, rzetelnym wglądzie w mechanizmy własnego zachowania i zachowań innych, trafnej ocenie samego siebie w takich aspektach: co mogę osiągnąć, co mogę i powinienem zrobić w konkretnych sytuacjach, na co zasługuję. W tej zmianie łatwo zauważyć wzrost decentracji interpersonalnej, czyli tendencję do spostrzegania sytuacji społecznych z różnych punktów widzenia. Wraz z tym dochodzi do rozwoju prospołeczności, co przejawia się w życzliwości, zaufaniu, wrażliwości na uczucia i potrzeby innych. Konkludując można stwierdzić, że trening interpersonalny powinien przygotowywać ludzi do podniesienia kultury współżycia i współpracy, a więc do humanizacji życia społecznego.

Nie da się ukryć, iż trening interpersonalny wydaje się mieć bardzo specyficzne miejsce wśród szkoleń, jako że jest nieoceniony w wielu znaczących kwestiach. Ponieważ scala w sobie nieinwazyjną naukę „ludzkich" umiejętności, więc stanowi znakomitą bazę pod specjalistyczne kursy i warsztaty. Uczestnik szkolenia dotyczącego efektywnych negocjacji, który przeszedł trening interpersonalny, ma już na wstępie ułatwione zadanie, ponieważ jest czuły na swojego interlokutora i posiada zwiększoną świadomość własnych reakcji. Łatwiej jest przyswajać umiejętności na temat rozwiązywania konfliktów osobie, która widzi potrzebę takich poczynań i ma pozytywne nastawienie do innych, niż komuś, kto widzi dookoła wyłącznie przeciwników i rywali.

Z tych przyczyn trening interpersonalny jest polecany dokładnie każdemu człowiekowi gotowemu doświadczyć siebie w tak wyjątkowych okolicznościach, jakie on stwarza. Jako że przynosi on wymierne efekty w postaci poprawy funkcjonowania ludzi także w ramach organizacji, do których należą, dlatego Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu poleca tą formę firmom pragnącym ułatwiać swoim pracownikom rozwój osobisty W ten sposób podniesie się równocześnie poziom ich pracy grupowej, a to z kolei wpłynie pozytywnie na całą strukturę przedsiębiorstwa. Jesteśmy bowiem przekonani, że zmiany na poziomie indywidualnym generują ewolucję na poziomie zespołowym, a te pociągają za sobą progresję funkcjonowania organizacji.

Zastosowanie treningu indywidualnego wśród pracowników różnych szczebli w biznesie łączy się z rozwojem organizacyjnym, który ma na celu wprowadzenie innowacji w działaniu instytucji i formowanie kultury organizacyjnej. Opiera się ona między innymi na stworzeniu otwartego, rzeczowego klimatu w procesie pracy, usprawnieniu podejmowania decyzji oraz wzbudzeniu właściwego systemu nagród dostosowanych do faktycznych osiągnięć. Ponad to sprzyja on sprawniejszej komunikacji między różnymi agendami, likwiduje przerosty biurokratyczne, niechęć do innowacji, dygnitarstwo, poprawia stosunek i komunikację pracowników ze sobą nawzajem oraz z klientami firmy. Dzieje się tak, ponieważ trening interpersonalny ułatwia eliminację własnych zachowań negatywnych, agresywnych, obronnych, pobudza empatię i korzystanie z informacji zwrotnych oraz formuje postawy akceptacji i życzliwości. Jako że przeciwdziała samotności i izolacji ludzi, wprowadzając do życia społecznego możliwości inne, niż to miało miejsce uprzednio, funkcjonowanie społeczne oparte na większym zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Ponad to trening interpersonalny stymuluje uczestników do wypróbowywania siebie w różnych typach stosunku, doświadczania różnych postaw i uczuć, w związku z czym ich relacje z innymi stają się bogatsze, pełniejsze i pogłębione. Mogą oni funkcjonować nie tylko w związku z rolą społeczną oraz piastowanym stanowiskiem, lecz wyrażać i ujawniać swoją osobowość, uczucia, tak pozytywne jak i negatywne, percepcję otoczenia i siebie oraz demonstrować szerszy repertuar zachowań. Można więc mówić o tworzeniu przez treningi interpersonalne humanistycznego modelu stosunków międzyludzkich w przystępujących do niego organizacjach.

Omawiany element oferty Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu jest szczególnie przydatny dla kadry kierowniczej i specjalistycznej, której zakres obowiązków jest związany z sytuacjami trudnymi, obciążającymi, stresującymi. Efekty treningu mogą okazać się dla niej nieocenione. Nabycie umiejętności uważnego i aktywnego słuchania innych oraz jaśniejszego przekazywania swoich rzeczywistych intencji w kontaktach zarówno z poszczególnymi pracownikami, jak i z ich grupami, znacznie poprawiają skuteczność działań wszystkich odpowiedzialnych za dane przedsięwzięcie osób. Równocześnie zmniejszy się prawdopodobnie odsetek nieporozumień i konfliktów mających swe podłoże w niedoskonałości procesu komunikacyjnego. Menedżerowie uzyskają także lepsze niźli wcześniej zrozumienie dynamiki procesów psychospołecznych zachodzących w organizacji, a to pozwoli im na skuteczniejsze przewodzenie. Równocześnie dojdzie w nich do wzmocnienia integracji osobowości, poczucia tożsamości, poszerzenia świadomości, co jest znakomitym środkiem na zmniejszenie zmęczenia, zniechęcenia czy też bezsilności i niemocy, wywołanych wysiłkiem w pracy.

Na podstawie obserwacji i rozmów z osobami, które były uczestnikami treningów interpersonalnych organizowanych przez Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, możemy stwierdzić, że po ich zakończeniu doznawali oni poczucia świeżości, odbudowania nadszarpniętych sił witalnych, chęci do pielęgnowania relacji z innymi ludźmi. W dłuższej perspektywie czasowej okazywało się, iż faktycznie konsekwentnie wykorzystywali nabyte w trakcie niego umiejętności. A dzieje się tak dlatego, że trening interpersonalny nie jest nieangażującym przedstawieniem, na które przybyli widzowie, aby poczuć się lepszymi niż są naprawdę. Trening interpersonalny jest formą korepetycji z życia, które powodują, że kiedy kończymy go i zamykamy za sobą drzwi, otwierają się przed nami furtki dotąd niezauważane, a my wkraczamy w nie jako pełniejsi, lepsi ludzie.

Magdalena Liszka

 
Untitled document
WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Insights Discovery

Professional Coaching Academy

Akademia Profesjonalnego Coachingu

Professional Coaching Academy

Untitled document
Wszelkie prawa do stron Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zastrzeżone.
Copyright CSiPB 2008