Untitled document
szkolenia, coaching, projekty HR - Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu - coaching, psychologia biznesu, szkolenia, ocena pracy
Forum dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii BiznesuCzat dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu

senior management

Untitled document

Trenerzy i doradcy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu posiadają ogromne doświadczenie w kompleksowych doradczych i szkoleniowych usługach związanych z rozwojem kadry managerskiej. Prowadzili wiele projektów szkoleniowych mających na celu między innymi rozwój umiejętności zarządzania zespołami, skutecznej oceny pracy, efektywnego motywowania oraz monitorowania postępów prac (m.in. dla ALBA SA, Faktory Centrum, Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego, Holdingu Zakłady Azotowe, Huty Katowice, ING Banku Śląskiego, Instytutu Regionalnego, Liberty Poland SA, Renault Credit Polska, SADI Polska, Stell Gas Polska, Wizja TV).

Trenerzy i coachowie Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu rozwijali również podczas indywidualnych sesji coachingowych umiejętności Senior Managementu – m.in. członka zarządu Górnośląskiego Zakładu Elektro-Energetycznego, członków zarządu i dyrektorów Hager Polo, dyrektora Wizji TV, Liberty Poland, ING Banku Śląskiego, Posła na Sejm Rzeczypospolitej.

Przykładowe ogólne opisy działań rozwojowych dla kadry meneżdżerskiej:

WIZJA I STRATEGIA

1) Uświadomienie różnic w procesach planowania strategicznego i taktycznego

2) Nabycie wiedzy i umiejętności współtworzenia strategii organizacji

§ Kulturowe, społeczne i psychologiczne aspekty MISJI organizacji

§ Obszary strategii firmy (m.in. strategia finansowa, marketingowa, ZZL, operacyjna)

§ Określanie i przygotowywanie strategii

§ Misja jednostki

§ Metody określania celów

§ Psychologiczne aspekty wyznaczania celów

§ Wizerunkowe aspekty wyznaczania misji i celów organizacji

 

3) Nabycie umiejętności posługiwania się metodami kreacji, kontroli i analizy strategii:

§ Poznanie metod klasyfikacji otoczenia – techniki niezbędne do bieżącej analizy otoczenia i pozycji firmy na rynku

§ Rodzaje podstawowych strategii funkcjonowania organizacji w podziałach na:

- Konkurencję

- Rozwój i udział w rynku

- Segmentację rynku

§ Poznanie i wyćwiczenie wykorzystania narzędzi wspierających konstruowanie strategii:

- Ansoff Matrix

- Product Life Cycle Strategy

- Pull and Push Strategy

- Porter‘s five competitive fores

- Slack Matrix

- Wykorzystanie i interpretacja kluczowych czynników sukcesu

- „7S” McKinsey’s model

- Mapy strategii Kaplana i Nortona

§ Analiza modelu innowacyjnych strategii przedsiębiorstw – od technology push do systemów samouczących się

§ Uświadomienie wpływu nowoczesnych technologii na strategie rynkowe

§ Elementy IV generacji zarządzania jako wytyczne do konstruowania przyszłościowych strategii działania organizacji

 

4) Elementy współpracy przy współtworzeniu wspólnej strategii

§ Społeczne aspekty zalet i wad współpracy grupowej przy współopracowywaniu strategii organizacji

§ Techniki kreatywnej pracy grupowej na etapie konstruowania strategii

 

5) Elementy komunikacji organizacyjnej

§ Rodzaje komunikacji w organizacji

§ Komunikacja indywidualna, grupowa i publiczna w organizacji

§ Typy zachowań w komunikacji rutynowej i spontanicznej

§ Kreowanie obiegu informacji w organizacji

 

6) Strategie zarządzania wiedzą

 

 

AKADEMIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkim csipb.pl jest długofalowym procesem doskonalenia kompetencji zarządzania w indywidualnie zaprojektowanym cyklu zajęć.

Program zajęć obejmuje standardowe zagadnienia związane z ZZL oraz jest poszerzony o zagadnienia, które chce realizować uczestnik akademii.

W trakcie całego procesu realizowane temat są prezentowane od strony teoretycznej jak i uzupełniane sesjami coachingowymi-praktycznym treningiem umiejętności.

W indywidualnym kontakcie z Trenerami, Ekspertami CSIPB.pl uczestnik koncentruje się na zdobyciu wiedzy z obszarów, którymi jest zainteresowany oraz na wytrenowaniu umiejętności.

W trakcie Akademii Eksperci i Trenerzy CSIPB.pl pracują z użyciem najnowocześniejszych metod i narzędzi szkoleniowych:

· wykład

· prezentacja multimedialna

· case study – studium przypadku z praktycznych rozwiązań

· wdrażanych w firmach przez kadrę prowadzącą zajęcia na Akademii

· praca z kamerą wideo

· ćwiczenia indywidualne

· sesje chatowe

· kontakt e-mailowy

 

 

Korzyści z udziału w Akademii:

· zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu ZZL

· indywidualna praca nad rozwojem kompetencji w wybranychobszarach ZZL z certyfikowanymi Coachami, Trenerami z praktyką biznesową i akademickim doświadczeniem

· elastyczność procesu zdobywania wiedzy i umiejętności- uczestnik ma możliwość ustalania terminów zajęć i ich miejsca

· stały kontakt z wykładowcami w trakcie trwania Akademii ZZL (kontakt: mailowy, poprzez forum, chat internetowy)

· możliwość uzyskania Certyfikatu ukończenia Akademii ZZL po zaliczeniu przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego

 

 

EXECUTIVE COACHING DLA SENIOR MANAGEMENT

Celem sesji executive coachingu jest wzmacnianie i doskonalenie kompetencji menedżerów związanych z zarządzaną organizacją. Kompetencje te obejmują strategiczne zarządzanie operacyjne, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, strategiczne zarządzanie finansami, strategicznym zarządzaniu organizacją i strategią firmy.


Dzięki indywidualnemu charakterowi sesji, klient samodzielnie określa i doskonali własne metody zarządzania, przygotowuje plany strategiczne oraz udoskonala przyjęte rozwiązania organizacyjne.

Dzięki kontaktowi z Coachem/Ekspertem klient uzyskuje inspirację i dostęp do nowoczesnych praktyk biznesowych, dzięki czemu ma możliwość zwiększenia efektywności działania zarówno własnego jak i organizacji.

 

 

 
Wszelkie prawa do stron Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zastrzeżone.
Copyright CSiPB 2008